Under Arbeid - Feminisme
Under Arbeid
Under Arbeid
Under Arbeid
Under Arbeid
Under Arbeid

Feminisme 101

En guide som hjelper deg i gang med å tenke, snakke og skrive om feminisme og likestilling.

Cisperson

En cisperson har en kjønnsidentitet som stemmer med det kjønnet de ble identifisert som da de ble født.

Diskriminering

Når noen blir behandlet dårligere enn andre basert på personlige egenskaper eller sosial tilhørighet.

Dobbelstandard

Når like handlinger oppfattes forskjellig på grunnlag av identitet. Det klassiske eksempelet er hvordan jenter som er seksuelt aktive stemples som ”løse”, mens gutter som er seksuelt aktive får kun positive tilbakemeldinger.

Giftig maskulinitet

Egenskaper som assosieres med å være mann som tas til det ytterste. Overbevisninger som at menn ikke kan vise følelser, at menn alltid vil ha sex og at menn er mindre flinke foreldre enn kvinner, er typiske trekk som er skadelige for alle.

Hen

Et kjønnsnøytralt pronomen for personer som ikke ønsker å bruke kjønnsbestemte pronomen. Hen brukes offisielt i Sverige.

Heteronormativitet

Beskriver institusjoner, normer og utsagn som baserer seg på antagelsen om at alle er heteroseksuelle, eller som unnlater å ta høyde for at seksuell orientering og kjønnsidentitet er en spektrum.

Hvit feminisme

En type feminisme som bygger på premissene til hvite kvinner fra middelklassen. Det er ingenting galt i å være en hvit feminist fra middelklassen, men hvis analysen din og kampsakene dine ikke rommer erfaringene og livene til kvinner i forskjellige livssituasjoner, bør du lese deg opp på interseksjonalitet.

Ikke-binær

En som ikke definerer seg som mann eller kvinne.

Interseksjonalitet

Beskriver hvordan ulike systemer for undertrykkelse fungerer sammen. For eksempel, det å være jente med minoritetsbakgrunn er forskjellig fra å være en hvit jente, fordi en møtes av samfunnet på ulike måter og dermed høster ulike opplevelser og erfaringer.

Ja betyr ja

En enkel måte å få fram at samtykke handler om et entusiastisk «ja» fra begge parter. Sex uten samtykke er voldtekt, men det er ikke bare et “nei“ eller fysisk motstand som må til for at handlingen oppfattes som uønsket. Ta ansvar; spør først!

Klasse

Fattigdom er det mest åpenbare eksempelet på materiell ulikhet, og skaper en verden basert på utnyttelse og undertrykking. Klassekamp er kvinnekamp, og uten å sikre gode arbeidsforhold og motarbeide barnefattigdom, blir feminismen bare for de få.

Klima

Overbefolkning er stort problem for klimaet, og det er bevist at befolkningsvekst reduseres betydelig når kvinner får tilgang til utdanning, prevensjon og arbeidsmarkedet. Kvinner og andre kjønnsminoriteter har færre inntektskilder og har derfor lavere sannsynlighet enn menn for å overleve naturkatastrofer. Klimaendringer endrer levekårene til millioner av mennesker, så det er utrolig viktig at vi tar grep for å verne om naturen, og beskytter og hjelper klimaflyktninger.

Kjønn

Dette ordet er litt vrient på norsk, da det betyr både tilegnet kjønn og kjønn som en sosial konstruksjon. Fra fødselen av blir vi tilegnet et sett karakteristikker som følge av det biologiske kjønnet vårt, og med tiden lærer vi hvordan vi spiller ut kjønnet vårt slik det forventes av oss. (Eller gjør opprør mot det!)

Kjønnsroller

Et sett med normer og måter å oppføre seg på som over tid blir ansett som et naturlig uttrykk for det å være mann eller kvinne. Etablerte kjønnsroller viser gjerne kvinnen som en omsorgsperson, mens mannen er den som skal skaffe mat på bordet gjennom jobb og karriere.

Kroppspositivitet

Handler om å bryte med ideen om at det bare er noen kropper som fortjener skryt og godkjennelse, og i stedet fremme tanken om at alle kropper er like vakre og verdifulle.

Kulturell appropriasjon

Når elementer fra kulturen til en marginalisert gruppe tas opp og brukes av den dominerende gruppa i samfunnet.

Likelønn

Politisk målsetting om at kvinner skal tjene like mye som menn. Fremdeles tjener kvinner mindre – dette har i flere årtier vært en av de viktigste sakene for kvinnebevegelsen.

Male gaze

Et begrep først introdusert av filmviter Laura Mulvey på 1970-tallet, som viser til hvordan kulturelle uttrykk underordnes blikket til en heteroseksuell mann.

Mannssjåvinisme

Troen på at menn er bedre enn kvinner.

Mansplaining

Når en mann forklarer noe til en kvinne eller en ikke-binær person på en nedlatende og/eller overdrevent enkel måte.

Marginalisere, marginalisert

Å sette en gruppe i et samfunn i en posisjon der de ikke har makt eller betydning.

Mikroaggresjon

Uttrykk og handlinger som virker dagligdagse og ufarlige, men som kommuniserer negative og nedlatende holdninger til personer som tilhører marginaliserte grupper.

Objektivisering (tingliggjøring)

Når noen blir oppfattet eller behandlet som et objekt, ikke som en person med egne mål og meninger.

Patriarkatet

Samfunnssystem som favoriserer menns makt og innflytelse.

Privilegert

Å være privilegert vil si å ha fordeler i samfunnet som følge av den sosiale gruppen du tilhører, som de som ikke tilhører den samme gruppen ikke har. For eksempel, cis-menn er privilegerte fordi de ofte blir sett på som mer kompetente enn andre personer med samme kompetanse, og hvite personer er privilegerte fordi etnisitet eller kulturell tilhørighet omtrent aldri er et tema når de har begått en forbrytelse.

Rasisme

System som diskriminerer mennesker basert på etnisitet og/eller hudfarge. Anti-rasisme er feminisme fordi rasisme skaper ulikhet og urettferdighet; det motsatte av alt feminismen kjemper for.

Seksuell orientering

Et uttrykk som viser til hvem/hvilke(t) kjønn vi emosjonelt, fysisk og romantisk tiltrekkes av.

Slut-shaming

Ord og uttrykk som blir brukt for å stigmatisere jenter og kvinner som ikke spiller på lag med samfunnets forventninger til hvordan de skal uttrykke seksualiteten sin. Jenter som vet hva de vil ha og kler seg slik de vil, kan oppleve å bli stemplet nettopp fordi de blåser i reglene.

Sexisme

Holdninger og gjøremåter som gagner menn, undertrykker kvinner, og nedvurderer verdier og gjøremåter assosiert med kvinner.

Transperson

En transpersons kjønnsidentitet samsvarer ikke med det kjønnet de ble indentifisert som ved fødselen. ”Trans” er en begrep som viser til kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, ikke seksualitet.

Voldtektskultur

Beskriver samfunn der voldtekt er normalisert, og kommer til syne i alt fra vitser til råd om hvordan du skal kle deg for ikke å bli voldtatt. Det motsatte av en voldtektskultur er en samtykkekultur, der det jobbes aktivt med å plassere skylden for en voldtekt der den hører hjemme: hos overgriperen.

Womanism

En retning feminisme som primært tar for seg perspektivene og kampsakene til svarte kvinner, grunnlagt av Alice Walker.